Digitaliserer helse-Norge

Den norske helsesektoren har frem til nå levert tjenester i verdensklasse. Dette vises i at vi er et av landene i verden med lengst forventet levealder, og at helsetjenestene i stor grad er gratis for brukerne.

Å opprettholde denne høye kvaliteten også i fremtiden vil være krevende. Med en aldrende befolkning, økende forekomst av kroniske lidelser samt økende krav og forventninger hos brukere vil vi se at helsevesenet vårt blir satt på prøve.

Hvorvidt man er digitalt forberedt kan være avgjørende med tanke på om man klarer å møte utfordringene på en smart måte eller ei.

Administrasjon stjeler tid
Sykehusansatte bruker en stadig større del av sin arbeidstid på administrativt arbeid fremfor kliniske oppgaver. Ved å ta i bruk mobile arbeidsverktøy kan kostbar tid frigjøres og helsepersonell kan bruke sin tid på pasienter fremfor å sitte foran PC-skjermer.

Norske sykehus har lenge ligget etter i digitaliseringsarbeid, men stadig flere sykehus ser nå fordelen og behovet for digitalt løft. Sykehusene i Østfold og Bodø er gode eksempler på fremtidsrettet sykehussatsing.

Digitalisering løfter helsesektoren
Det skal ikke være vanskelig å komme i kontakt med sin fastlege, før måtte man møte opp 08:00 foran legekontoret, og vente på tur. Nå kan man bestille og endre timer ved hjelp av SMS og over internett. Legene slipper å passe på metallskrin for å samle betalinger, dette skjer på betalingsautomater.

Kommuner er også tjent med å ta i bruk digital teknologi innen helse og omsorg. Ifølge tall fra Statisk Sentralbyrå vil vi innen 2037 være dobbelt så mange 80-åringer som i dag. Flere prøveprosjekter, som for eksempel «VIS» i Oslo (velferdsteknologi i sentrum), viser betydelig gevinstrealisering ved bruk av velferdsteknologi: blant annet en nedgang i bruk av hjemmesykepleietjenesten og redusert behov for innleggelse og liggedøgn på sykehus, samtidig som de eldre som ønsker å bo i eget hjem oppleve mer trygghet og egenmestring.

Både pasienter og pårørende har et umøtt behov for informasjon og mulighet til i større grad å delta i sin og sine nærmestes helse og sykdom. Det må legges opp til slik deltagelse; for å kunne gi pasienten bedre behandling, og å avlaste helsesektoren. Løsninger for å involvere pårørende i behandling og omsorg av pasienter er sårt etterlengtet. Vi har nylig lansert en mobiltelefon app som tillater pårørende av trygghetsalarmbrukere å kunne ta del i omsorgen og oppfølgingen.

E-helse
Telenor er Norges største leverandør av både konnektivet og digitale tjenester, og er blitt en sentral samarbeidspartner for både kommuner og sykehus i digitaliseringsarbeidet. E-helse er et sentralt satsingsområde for Telenor, og foruten salgsteam og utløpskanaler, har man satt sammen et tverrfaglig team som jobber primært med strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Teamet består av både erfarne Telenor-folk og helsesektorekspertise. I samarbeid med ulike aktører skal Telenors e-helse program utvikle brukervennlige løsninger som øker effektiviteten av helsetjenesten og øker egeninvolvering av pasienter og brukere.

Telenor Norges nytt e-helse program med (fra venstre): Naeem Zahid, Christian Gilhuus-Moe, Alanna Zulkifli Solberg, Lars Bakken, Hanne Marie Johnsen Engelstad, og Amund Lundgaard.